Najnowsze

NOWO??! TERAZ TWINER TAK?E W KOLORZE CZARNYM!

Zobacz w galerii

W celu uzyskania wi?kszej ilo?ci informacji prosimy o kontakt.

 

Twiner

Fun and sensation for all...

Twiner 2,80 zosta? zaprojektowany, aby zapewni? wspania?e doznania, jakich dostarcza p?ywanie w ?lizgu, nie zapominaj?c przy tym o bezpiecze?stwie.

Daje wiele mo?liwo?ci mo?na p?ywa? samodzielnie albo dzieli? rado?? ?eglowania z dzieckiem lub dwjk? dzieci, mo?na te? powierzy? stery ma?ym ?eglarzom.

Wieloletnie do?wiadczenie projektantw z Finot Group oraz 2 Win pozwoli?o na skonstruowanie rewolucyjnego kad?uba zapewniaj?cego swobod? stabilnego i dopracowanego w ka?dym szczegle.

Wprowadzono tu wiele nowoczesnych rozwi?za? niespotykanych dot?d na ma?ych ?dkach, takich jak: dzielony maszt, obrotowy miecz, kad?ub z innowacyjnych materia?w kompozytowych, dobr olinowania, ktre sprawiaj?, ?e Twiner jest niezawodny i w pe?ni dostosowany do Twoich potrzeb.


Innowacje:

  • Obrotowy miecz, chowany w skrzynce mieczowej, u?atwia wodowanie i l?dowanie na pla?y.
  • Regulowany k?t pochylenia masztu w wersjach Sport i Xtrem, poprawiaj?ca efektywno?? ?eglowania z wiatrem.
  • Twintex - tworzywo kompozytowe.


Komfort:

  • Szeroko?? kad?uba i kszta?t burt daje Twinerowi ogromn? stabilno??, zaskakuj?c? dla tak ma?ej ?dki u?atwia to nauk? oraz wp?ywa na wygod? u?ytkownika.
  • Kad?ub jest samoodp?ywowy, a rufa pozostaje w czasie p?ywania ponad lini? wody.
  • Lekki i sztywny kad?ub, wa??cy jedynie 32 kg jest ?atwy do przenoszenia dzi?ki uchwytom umieszczonym na dziobie i rufie. Mo?na przewozi? go na dachu samochodu osobowego.
  • Dobre wywa?enie ?odzi minimalizuje ryzyko wywrotki, nawet dla ma?o do?wiadczonych ?eglarzy.Wytrzyma?o??:

  • Materia?y kompozytowe u?yte do produkcji kad?uba pozwalaj? zachowa? odpowiednie parametry techniczne pomimo lekkiej konstrukcji. Twintex gwarantuje minimaln? wag? zachowuj?c zadziwiaj?c? sztywno?? wszystko w zgodzie ze standardami recyklingu i ekologii.
  • ?d? wykonana z Twintexu zapewnia wysok? odporno?? na uderzenia uszkodzenia mechaniczne (bez odpryskw, bez gel coatu).
  • Sztywno?? kad?ubw wersji Sport i Xtrem pozwala cieszy? si? p?ywaniem w ?lizgu doros?ym ?eglarzom.